Update zomer 2022

Tijd voor een update, want er is genoeg te melden! Eigenlijk hadden we dit al veel eerder willen doen, maar helaas lukte dit niet.

Iedereen wordt geraakt door de ontwikkelingen op het wereldtoneel. Wat betekent dat concreet voor onze coöperatie? De energieprijzen zijn gestegen, de energiebelasting ging omlaag. Daarover hieronder meer onder een apart kopje “financiën”.

Onze administratie verhuisde, wat ook impact heeft op de teruggave van de energiebelasting. We zijn (nog) niet tevreden met het resultaat, maar vertrouwen op een goede afloop. Onze administratiepartner Econobis laat weten er alles aan te doen om eventuele laatste fouten op te lossen. In juni zijn de laatste gegevens richting onze energieleveranciers gestuurd, die ook zelf een controle doen alvorens de leden hun energiebelasting te retourneren. Dat is ook de reden dat u later dan voorheen een teruggave kunt verwachten. Binnenkort ontvangt u een mail over het inloggen in deze nieuwe administratie.

Tot slot: de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) raakt ons ook. Deze wet beoogt de kwaliteit van bestuur te verbeteren. Voor ons bestuur was dit aanleiding om voortaan onze bestuursverslagen met u te delen. U zult deze per mail gaan ontvangen.

Financiën

Energieprijzen omhoog, energiebelasting omlaag. Wat betekent dat? De opbrengst van het afgelopen jaar is voorlopig het laatste dat de prognoses redelijk volgt. Onze regering heeft voor dit lopende jaar besloten de energiebelasting fors te verlagen om iedereen te hulp te schieten. Met als effect dat juist de mensen die al hun beste beentje voor zetten een sigaar uit eigen doos krijgen. Daar kunnen we van alles van vinden, maar lees vooral hier wat namens ons door Energie Samen / Zon op Nederland is onderhandeld over dit voor onze leden nadelige besluit.

In onderstaande tabellen is af te lezen welke teruggave over 2021 kan worden verwacht. Ook staat er naast berekend (in grijs) wat dezelfde kWh-opbrengst in 2022 zou opleveren met de nieuwe belastingteruggave. Lees vooral onder de tabellen door, want er gloort enige compensatie.

tabel 1 Opbrengst certificaten Groene Hoven 2021 (en ter indicatie een vergelijk o.b.v. nieuwe tarieven 2022)
tabel 2 Opbrengst certificaten Robur 2021 (en ter indicatie een vergelijk o.b.v. nieuwe tarieven 2022)

Naast deze opbrengst weet u dat onze penningmeester elke paar jaar een bedrag kan uitkeren uit de opbrengsten van onze verkochte stroom. Dat de energieprijzen stijgen betekent óók dat die opbrengst stijgt. Hoeveel dat precies is moeten we afwachten, maar de kWh-prijs is bijna verdrievoudigd. Binnenkort willen wij een voorzichtige schatting maken wat de effecten per saldo betekenen voor de terugverdientijd van onze certificaten.

Hiermee eindigen we deze update. Heeft u nog vragen, stuur deze dan naar info@zonopken.nl. Mocht een vraag vaker voorkomen, dan besteden we er ook hier aandacht aan.

Voor nu, een fijne zomer!

ALV Zon op K&N van 29 november goed verlopen

Maandag 29 november heeft de online ALV van onze Coöperatie plaatsgevonden. Voor het eerst digitaal.

Met ruim 20 deelnemers en acht machtigingen konden we geldige stemmingen houden over:

 • benoeming van twee nieuwe bestuursleden, Gertjan en Robbert Jan
 • herbenoeming van drie bestuursleden, Peter, Jacqueline en Henk
 • benoeming van nieuwe leden voor de technische commissie (Robbert Jan) en kascommissie (Jos Floor)
 • afsluiting en decharge bestuur voor de Jaarrekening 2020
 • instemming met de Begroting 2022


Hier vind u de presentatie die het bestuur aan de aanwezige leden heeft gepresenteerd.

Het bestuur dankt de aanwezigen van harte voor hun participatie en discussie. Natuurlijk ook dank aan de leden die bij afwezigheid een collega lid hebben gemachtigd, zodat de stemmingen het quorum makkelijk haalde!

Ook dank aan alle leden voor hun aanbod om mee te denken in commissies en projecten!


Compensatie hogere gasprijzen door tijdelijke verlaging energiebelasting

Voor 2022 is een verlaging van de energie belasting aangekondigd (-/- 8,4ct/kWh).

Als het belastingplan wordt goedgekeurd is dat een behoorlijk lagere teruggave voor leden. In de ALV van 29 november a.s. wordt dit punt behandeld. Onderstaande informatie van EnergieSamen is helder en zuur.

 

Verlaging energiebelasting op stroom en je postcoderooscoöperatie

Het kabinet heeft besloten om de energiebelasting op elektriciteit voor 2022 fors te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Dit is heel zuur voor veel vroege investeerders in duurzame energie en mogelijk financieel problematisch voor veel postcoderooscoöperaties onder de PCR.

De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek – oftewel de postcoderoosregeling PCR – geeft namelijk recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit, als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in de opwek van duurzame energie. Die korting wordt dus veel lager dan verwacht. Het kabinet gaat de energiebelasting verlagen ter compensatie van de stijgende energierekeningen door de hoge gasprijs. 

Rond de verlaging van de energiebelasting spelen twee problemen. 

Gewekte verwachtingen

Het eerste probleem is de verwachtingen die gewekt zijn bij leden die geïnvesteerd hebben in PCR-projecten. Siward Zomer, coöperatief directeur Energie Samen: “Voor onze leden is het heel zuur. Dit zijn pioniers die in hun vrije tijd voor zaaltjes hebben gestaan en een verwachting gepresenteerd hebben aan hun buurtgenoten. Die verwachting was gebaseerd op een wet van de overheid (de wet fiscale maatregelen klimaatakkoord, 17 september 2019, red). Nu komen deze verwachtingen niet uit. Dat is moeilijk uit te leggen en een deuk in het vertrouwen voor zo’n coöperatie die in de toekomst diezelfde leden nodig heeft voor nieuwe investeringen in zon-, wind- en warmteprojecten.” 

Aan de andere kant verandert er voor de investeerders niets aan hun recht om geen energiebelasting op stroom te betalen. Dat blijft 15 jaar in stand, ook als de energiebelasting op stroom voor anderen weer stijgt. Het is een verandering tussen wat er verwacht werd en wat zich daadwerkelijk voordoet.  

Financiële problemen 

Een tweede probleem is dat voor sommige postcoderooscoöperaties wel degelijk een financieel probleem kan ontstaan. De situatie kan per coöperatie verschillen, afhankelijk van de opzet van de coöperatie, van het project en van de afspraken die met leden gemaakt zijn.  

Wat gaat Energie Samen doen? 

We denken het beste de belangen van onze leden te behartigen door: 

 • onze leden tips mee te geven over hoe het beste hier te communiceren met hun eigen leden; 
 • op zoek te gaan naar een oplossing voor die projecten en coöperaties die echt financieel in de problemen komen omdat ze hun inkomsten afhankelijk gemaakt hebben van de vermeden energiebelasting;
 • te kijken hoe op lange termijn deze ingreep op de energiebelasting slimmer gemaakt kan worden, in het algemeen belang én in het belang van onze leden. Wij zijn voor het verlagen van de energierekening van families met energiearmoede, maar deze ingreep in de energiebelasting is een te grof instrument. 

Lobby tegen besluit niet zinvol 

Rond de energiebelasting zelf spelen belangen die vele malen groter zijn dan de ons deelbelang, dus we verwachten geen enkel effect van een lobby om dit besluit terug te draaien. We snappen ook dat in deze uitzonderlijke situatie de overheid tot deze ingreep overgaat, alhoewel we denken dat dit wel slimmer gekund had. De onvoorspelbaarheid van de energiebelasting was één van de redenen om van de opvolger, SCE een subsidieregeling te maken, daar hebben eenmaal toegekende projecten 15 jaar lang zekerheid. 

Jouw belangenbehartiger

Zie ook:

Opbrengsten jan. t/m sept. 2021

Beide zonnedaken functioneren zoals verwacht. Vergeleken met de zoninstraling Deelen is de tendens gelijk. Voor Zon op De Groene Hoven iets méér en voor Zon op Robur iets minder dan verwacht. De opbrengsten zijn dit jaar lager dan de afgelopen twee topjaren.

Zon op De Groene Hoven
De opbrengst tot en met september 2021 is 30.247 kWh. Iets meer dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen: 30.168 kWh. De kabelverliezen 2021 zijn 2,8% tot en met september 2021.

De te verwachten jaaropbrengst voor 2021 is 33.344 kWh. Per certificaat is dat 238,169 kWh en € 26,74.

 

Zon op Robur:

De opbrengst tot en met september 2021 is 52.263 kWh. Minder dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen: 52.797 kWh. De kabelverliezen voor 2021 zijn 3,6% tot en met september 2021.
De te verwachten jaaropbrengst voor 2021 is 57.526 kWh. Per certificaat is dat 252,309 kWh en € 28,33.

 

Vergelijking ZonopRobur / ZonopDGH:
In verhouding is de opbrengst van Zon op Robur vanaf de start 13.787 kWh minder dan op basis van het  regressiemodel van ZonopDGH mag worden verwacht. Circa 2.325 kWh hiervan komt voor rekening van de defecte omvormer in de eerste maanden.

De overige 11.462 kWh (= ca. 6,6% voor het verschil t.o.v. Zon op DGH) kan worden verklaard door:

 • verschil in locatie
 • de hellingshoek van het tribunedak en lichte schaduwwerking aan de oostzijde van het dak
 • onnauwkeurigheid van het regressiemodel
 • iets hogere kabelverliezen als gevolg van de grotere opbrengst bij Zon op Robur.

Conclusie:

Beide daken functioneren volgens de verwachting. De kabelverliezen zijn naar verwachting minder dan de maximaal toegestane waarde.

Wel zijn in de eerste helft van 2021 twee storingen geconstateerd bij vier panelen van Zon op DGH. Hierover is intensief contact met Hollander Techniek. Twee optimizers t.b.v. 4 panelen zijn onder garantie vervangen.


 

Opbrengsten januari t/m juli 2021

Zon op De Groene Hoven
De opbrengst in de eerste helft van 2021 is 18.609 kWh. Meer dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen, namelijk 18.547 Wh.
Kabelverliezen 2021: 2,8% tot en met 1ste helft 2021.

Te verwachten jaaropbrengst voor 2021 is 34.570 kWh. Per certificaat is dat 246,932 kWh respectievelijk € 27,73.

Zon op Robur

De opbrengst in de eerste helft van 2021 is 32.077 kWh. Minder dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen, namelijk 33.236 kWh.
Kabelverliezen 2021: 3,6% tot en met 1ste helft 2021.

Te verwachten jaaropbrengst voor 2021 is 61.382 kWh. Per certificaat is het 269.219 kWh respectievelijk € 30,23.

 

Vergelijking ZonopRobur/ZonopDGH:
In verhouding is de opbrengst van ZonopRobur vanaf de start 12.190 kWh minder dan op basis van het regressiemodel van ZonopDGH mag worden verwacht.
Daarvan komt ca. 2.325 kWh voor rekening van de defecte omvormer in de eerste maanden, zodat ca. 9.865 kWh = ca. 6,5% voor het verschil, t.o.v. Zon op DGH, tussen beide daken overblijft.
Dit verschil kan worden verklaard door:

 • verschil in locatie
 • het tribunedak heeft een andere hellingshoek
 • een lichte schaduwwerking aan de oostzijde van het tribunedak
 • onnauwkeurigheid van het regressiemodel
 • ca. 0,8%punt van het verschil in opbrengst wordt veroorzaakt door de iets hogere kabelverliezen t.g.v. de grotere opbrengst bij Zon op Robur.

Postcode regeling een beetje in ere hersteld

Zoals we eerder bericht hebben op deze plaats (zie https://zonopken.nl/blog/2020/05/28/postcode-regeling-wordt-vervangen-maar-niet-voor-ons/) is de postcode regeling sinds het voorjaar van 2021 beëindigd.

Onze projecteren De Groene Hoven en Robur draaien onder deze fiscale regeling. De afschaffing had en heeft geen directe gevolgen voor onze projecten, maar er zit wel een ‘randje’ aan deze beëindiging voor deelnemers aan postcode roos projecten. Er kunnen geen nieuwe leden meer toegelaten worden tot deze projecten. Dat maakt het verkopen van uw participaties niet makkelijk bij bijv. verhuizen of overlijden. Het goede lobby werk van onze koepel: Energie Samen heeft deze zomer het gat ‘gerepareerd’.

Voor meer informatie hierover lees het bericht bij de bron: Energie Samen (https://energiesamen.nu/nieuws/1209/overdracht-participaties-oude-pcr-vanaf-2022-met-terugwerkende-kracht-wel-mogelijk–)

ALV in aantocht

De ALV is onder de aandacht van het bestuur en verwachten in oktober de datum te kunnen aankondigen.

We zitten nog met een paar administratieve hobbels om het jaar 2020 te kunnen afsluiten. Laat dat nu één van de belangrijke agendapunten zijn voor de aanstaande ALV, namelijk goedkeuring jaarcijfers 2020 en decharge voor het bestuur over dat jaar.
We ploegen ons over de laatste hobbels heen en dan komen we bij u terug.

Teken van leven, mei 2021

Zoals bij velen heeft Corona ervoor gezorgd dat we elkaar als bestuur Zon op KEN weinig gezien hebben. Desondanks wordt er wel gecommuniceerd, we bellen, mailen en doen wat met Zoom of Teams, maar dit vervangt niet echt het directe (face-to-face) contact. Daarmee staat in ons geval ook de ontwikkeling min of meer stil, terwijl we best een nieuw dak(je) willen doen. We staan natuurlijk niet helemaal stil, want er is toch altijd wat te doen.

Storingen
Minder leuk waren de storingen, we hadden er 2 dit jaar. Mogelijk heeft u het waargenomen op de app. Op 29 april viel Zon op Robur ‘stil’. Door een storing viel de datavoorziening stil en produceerde de installatie minder dan verwacht. De storing is door de leverancier op dinsdag 4 mei verholpen.
In februari bleek bij een nauwkeurige controle van de werking van Zon op de Groene Hoven door ons technische commissielid Ton Ceelie dat 2 panelen niet bijdroegen aan de output. Na wat duwen en trekken met de leverancier is (zoals we verwachtte) de optimizer vervangen en daarmee deden beide panelen weer mee.

Jaarcijfers 2020
We verwachten binnenkort (begin mei) de conceptcijfers over 2020. Na controle en evt. aanpassingen roepen we de kascommissie bijeen om de resultaten door te nemen en te laten controleren. Op de komende ALV zullen we aan u allen verantwoording afleggen over onze financiële handel & wandel.

Algemene Levenvergadering 2021
De verwachting is de eerstkomende ALV na de zomer zal plaatsvinden. Uiteraard hangt dit af van de Corona regels en beperkingen, maar als velen hebben we goede hoop dat het weer kan.

Hartelijke groet en alle goeds,

Peter Munters, Henk Doorenspleet, Louise Veerbeek en Jacqueline Bergink

Dit bericht is ook via mail gedistribueerd onder de leden

Jaaropbrengsten 2020

Zon op De Groene Hoven

De opbrengst voor het kalenderjaar 2020 is 36.187 kWh; meer dan verwacht op basis van de zoninstraling op weerstation Deelen (onze referentie), dat was 35.583 kWh. We houden rekening met systeem- en kabelverliezen van 2,6% gemiddeld over het jaar. In de zomers zijn de kabelverliezen groter dan in de donkere maanden.

Deze energieopbrengst leidt tot een te  verwachten teruggave per certificaat ‘De Groene Hoven’ van  € 30,56 per certificaat.  We zijn in afwachting van de uiteindelijke afrekening door Greenchoice – de afnemer van onze energie – en verwachten minimale afwijkingen van bovenstaande verwachtingen. De cijfers zijn op basis van de gegevens uit onze Slimme Meter.

Uw energieleverancier bevestigt het exacte bedrag per certificaat bij de jaarafrekening, meestal in het voorjaar. Dit gebeurt aan de hand van de verstrekte informatie in ons administratief systeem (ledenportaal op www.zonopken.nl). Het is belangrijk dat uw gegevens correct in ons systeem staan, even controleren dus!

Zon op Robur

De opbrengst voor het kalenderjaar 2020 is 61.734 kWh. Dit is – zoals gebruikelijk – minder dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen 65.682 kWh. Ook blijft de opbrengst iets achter bij de verwachting die nog (deels) gebaseerd is op het regressiemodel van Zon op DGH.

De kabelverliezen zijn gemiddeld 3,5% over het kalenderjaar 2020. Deze energieopbrengst leidt tot een te  verwachten teruggave per certificaat ‘Zon op Robur’ van € 32,01. De uiteindelijke afrekening door Greenchoice – de afnemer van onze energie – verwachten we in de loop van het voorjaar en wijkt waarschijnlijk minimaal af van bovenstaande cijfers uit onze Slimme Meter.

Vergelijking Zon op Robur / Zon op DGH
In verhouding is de opbrengst van Zon op Robur vanaf de start 8.953 kWh minder dan op basis van het regressiemodel van Zon op DGH mag worden verwacht.
Daarvan komt circa 2.325 kWh voor rekening van de defecte omvormer in mei t/m juli 2019. Na aftrek hiervan blijft het verschil tussen beide daken 7.112 kWh c.q. circa 6,1% ten opzichte van Zon op DGH.
Dit verschil kan worden verklaard door:

 • verschil in locatie
 • het tribunedak heeft een andere hellingshoek (dit geldt voor 2/3 van de panelen)
 • een lichte schaduwwerking van bomen aan de oostzijde van het tribunedak
 • onnauwkeurigheid van het regressiemodel
 • de momenten dat niet kon worden teruggeleverd door een te hoge netspanning en een kleine storing in augustus 2020
 • circa 0,9% = ca. 575 kWh van het verschil in opbrengst wordt veroorzaakt door de iets hogere kabelverliezen door de grotere opbrengst bij Zon op Robur.

Conclusie

Beide daken functioneren volgens de verwachting. De kabelverliezen zijn naar verwachting onder de maximaal toegestane waarde.

Postcode regeling wordt vervangen, maar niet voor ons

Op 25 mei jl. heeft Minister Wiebes een brief met het onderwerp “Stimulering van energie-coöperaties” aan de kamer gestuurd. Deze brief handelt met name over de wijzigingen in de postcode regeling of formeler: de regeling verlaagd tarief.

De belangrijkste mededeling in de brief voor ons is dat met ingang van 2021 een nieuwe regeling start en dat bestaande projecten onder de huidige regeling door draaien. Het ‘grote idee’ achter de verandering is dat stimulering van energiecoöperaties obv. de huidige fiscale regeling (teruggave energiebelasting) te vervangen voor een exploitatie subsidie. In dit bericht gaan we niet in op de nieuwe regeling maar op de impact voor onze projecten.

Er verandert niet(s) veel

Energie Samen, de Nederlandse koepel van energie coöperaties, waar wij lid van zijn, heeft in het overleg met de overheid onze belangen verdedigd. Er is aangedrongen op een overgangsregeling, waarin projecten onder de huidige regeling (zoals Zon op DGH en Robur en nog honderden andere projecten) over kunnen stappen naar de nieuwe regeling. Helaas bleek dit niet praktisch uitvoerbaar, dus blijven wij zitten waar we zitten met onze huidige projecten: de 15 jarige beschikkingen die we van de belastingdienst hebben gekregen blijven van kracht.

Wat echter wél verandert in de huidige regeling is dat als een lid verhuist naar een woning buiten de roos zijn rechten behouden blijven. De postcode die het lid bij aanvang deelname heeft geldt en de panelen hoeven dus niet verhandeld te worden.

Duidelijkheid tarief energiebelasting

De verandering betekent dat deelnemers blootgesteld blijven aan het gekende financiële risico die verlaging van de energiebelasting met zich meebrengt. De trend van deze belasting op elektriciteit is ‘zuidelijk’ (neerwaarts), waardoor er jaarlijks (relatief tegen het aantal de zonuren) een beperkte afname is van uw teruggave. Daarmee neemt dus ook uw rendement op uw investering af. Het verloop van de energiebelasting op elektriciteit is vastgelegd in de Wet Fiscale Maatregelen Klimaatakkoord. In de bijgaande tabel staat de restitutie van energiebelasting voor postcoderoos deelnemers, sinds het begin van de regeling in 2014 tot en met 2028. De tariefswijzigingen in de jaren 2014-2020 werden jaarlijks vastgesteld in de belastingwet. Nu biedt de overheid inzicht in het tarief verloop voor de komende jaren. Over de periode 2021-2028 is de gemiddelde verlaging van de energiebelasting 3% per jaar, naar onze mening een overzichtelijk verlies van rendement, voor een gekend risico.

Vooruitkijken

Daarmee kunt u zelf vooruitkijken wat de te verwachten opbrengsten zijn.

Een certificaat op de Groene Hoven (ZoD) brengt 250kWh per jaar op en op het Roburdak ZoR) 300kWh. Uiteraard is de werkelijke opbrengst afhankelijk van de zoninstraling en kan dus afwijken van de hier veronderstelde 250 en 300kWh. Om de restitutie energiebelasting voor de komende jaren te berekenen gaat u als volgt te werk:

 • Zon op DGH:
  (aantal certificaten) * 250kWh * (het bedrag in de laatste kolom voor het betreffende jaar)
 • Zon op Robur:
  (aantal certificaten) * 300kWh * (het bedrag in de laatste kolom voor het betreffende jaar)

Tot zover het geld, ondertussen blijven onze installaties natuurlijk elektriciteit oogsten uit de zon en zo dragen we bij aan duurzame opwekking en de energietransitie!