Teken van leven, mei 2021

Zoals bij velen heeft Corona ervoor gezorgd dat we elkaar als bestuur Zon op KEN weinig gezien hebben. Desondanks wordt er wel gecommuniceerd, we bellen, mailen en doen wat met Zoom of Teams, maar dit vervangt niet echt het directe (face-to-face) contact. Daarmee staat in ons geval ook de ontwikkeling min of meer stil, terwijl we best een nieuw dak(je) willen doen. We staan natuurlijk niet helemaal stil, want er is toch altijd wat te doen.

Storingen
Minder leuk waren de storingen, we hadden er 2 dit jaar. Mogelijk heeft u het waargenomen op de app. Op 29 april viel Zon op Robur ‘stil’. Door een storing viel de datavoorziening stil en produceerde de installatie minder dan verwacht. De storing is door de leverancier op dinsdag 4 mei verholpen.
In februari bleek bij een nauwkeurige controle van de werking van Zon op de Groene Hoven door ons technische commissielid Ton Ceelie dat 2 panelen niet bijdroegen aan de output. Na wat duwen en trekken met de leverancier is (zoals we verwachtte) de optimizer vervangen en daarmee deden beide panelen weer mee.

Jaarcijfers 2020
We verwachten binnenkort (begin mei) de conceptcijfers over 2020. Na controle en evt. aanpassingen roepen we de kascommissie bijeen om de resultaten door te nemen en te laten controleren. Op de komende ALV zullen we aan u allen verantwoording afleggen over onze financiële handel & wandel.

Algemene Levenvergadering 2021
De verwachting is de eerstkomende ALV na de zomer zal plaatsvinden. Uiteraard hangt dit af van de Corona regels en beperkingen, maar als velen hebben we goede hoop dat het weer kan.

Hartelijke groet en alle goeds,

Peter Munters, Henk Doorenspleet, Louise Veerbeek en Jacqueline Bergink

Dit bericht is ook via mail gedistribueerd onder de leden

Jaaropbrengsten 2020

Zon op De Groene Hoven

De opbrengst voor het kalenderjaar 2020 is 36.187 kWh; meer dan verwacht op basis van de zoninstraling op weerstation Deelen (onze referentie), dat was 35.583 kWh. We houden rekening met systeem- en kabelverliezen van 2,6% gemiddeld over het jaar. In de zomers zijn de kabelverliezen groter dan in de donkere maanden.

Deze energieopbrengst leidt tot een te  verwachten teruggave per certificaat ‘De Groene Hoven’ van  € 30,56 per certificaat.  We zijn in afwachting van de uiteindelijke afrekening door Greenchoice – de afnemer van onze energie – en verwachten minimale afwijkingen van bovenstaande verwachtingen. De cijfers zijn op basis van de gegevens uit onze Slimme Meter.

Uw energieleverancier bevestigt het exacte bedrag per certificaat bij de jaarafrekening, meestal in het voorjaar. Dit gebeurt aan de hand van de verstrekte informatie in ons administratief systeem (ledenportaal op www.zonopken.nl). Het is belangrijk dat uw gegevens correct in ons systeem staan, even controleren dus!

Zon op Robur

De opbrengst voor het kalenderjaar 2020 is 61.734 kWh. Dit is – zoals gebruikelijk – minder dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen 65.682 kWh. Ook blijft de opbrengst iets achter bij de verwachting die nog (deels) gebaseerd is op het regressiemodel van Zon op DGH.

De kabelverliezen zijn gemiddeld 3,5% over het kalenderjaar 2020. Deze energieopbrengst leidt tot een te  verwachten teruggave per certificaat ‘Zon op Robur’ van € 32,01. De uiteindelijke afrekening door Greenchoice – de afnemer van onze energie – verwachten we in de loop van het voorjaar en wijkt waarschijnlijk minimaal af van bovenstaande cijfers uit onze Slimme Meter.

Vergelijking Zon op Robur / Zon op DGH
In verhouding is de opbrengst van Zon op Robur vanaf de start 8.953 kWh minder dan op basis van het regressiemodel van Zon op DGH mag worden verwacht.
Daarvan komt circa 2.325 kWh voor rekening van de defecte omvormer in mei t/m juli 2019. Na aftrek hiervan blijft het verschil tussen beide daken 7.112 kWh c.q. circa 6,1% ten opzichte van Zon op DGH.
Dit verschil kan worden verklaard door:

 • verschil in locatie
 • het tribunedak heeft een andere hellingshoek (dit geldt voor 2/3 van de panelen)
 • een lichte schaduwwerking van bomen aan de oostzijde van het tribunedak
 • onnauwkeurigheid van het regressiemodel
 • de momenten dat niet kon worden teruggeleverd door een te hoge netspanning en een kleine storing in augustus 2020
 • circa 0,9% = ca. 575 kWh van het verschil in opbrengst wordt veroorzaakt door de iets hogere kabelverliezen door de grotere opbrengst bij Zon op Robur.

Conclusie

Beide daken functioneren volgens de verwachting. De kabelverliezen zijn naar verwachting onder de maximaal toegestane waarde.

Postcode regeling wordt vervangen, maar niet voor ons

Op 25 mei jl. heeft Minister Wiebes een brief met het onderwerp “Stimulering van energie-coöperaties” aan de kamer gestuurd. Deze brief handelt met name over de wijzigingen in de postcode regeling of formeler: de regeling verlaagd tarief.

De belangrijkste mededeling in de brief voor ons is dat met ingang van 2021 een nieuwe regeling start en dat bestaande projecten onder de huidige regeling door draaien. Het ‘grote idee’ achter de verandering is dat stimulering van energiecoöperaties obv. de huidige fiscale regeling (teruggave energiebelasting) te vervangen voor een exploitatie subsidie. In dit bericht gaan we niet in op de nieuwe regeling maar op de impact voor onze projecten.

Er verandert niet(s) veel

Energie Samen, de Nederlandse koepel van energie coöperaties, waar wij lid van zijn, heeft in het overleg met de overheid onze belangen verdedigd. Er is aangedrongen op een overgangsregeling, waarin projecten onder de huidige regeling (zoals Zon op DGH en Robur en nog honderden andere projecten) over kunnen stappen naar de nieuwe regeling. Helaas bleek dit niet praktisch uitvoerbaar, dus blijven wij zitten waar we zitten met onze huidige projecten: de 15 jarige beschikkingen die we van de belastingdienst hebben gekregen blijven van kracht.

Wat echter wél verandert in de huidige regeling is dat als een lid verhuist naar een woning buiten de roos zijn rechten behouden blijven. De postcode die het lid bij aanvang deelname heeft geldt en de panelen hoeven dus niet verhandeld te worden.

Duidelijkheid tarief energiebelasting

De verandering betekent dat deelnemers blootgesteld blijven aan het gekende financiële risico die verlaging van de energiebelasting met zich meebrengt. De trend van deze belasting op elektriciteit is ‘zuidelijk’ (neerwaarts), waardoor er jaarlijks (relatief tegen het aantal de zonuren) een beperkte afname is van uw teruggave. Daarmee neemt dus ook uw rendement op uw investering af. Het verloop van de energiebelasting op elektriciteit is vastgelegd in de Wet Fiscale Maatregelen Klimaatakkoord. In de bijgaande tabel staat de restitutie van energiebelasting voor postcoderoos deelnemers, sinds het begin van de regeling in 2014 tot en met 2028. De tariefswijzigingen in de jaren 2014-2020 werden jaarlijks vastgesteld in de belastingwet. Nu biedt de overheid inzicht in het tarief verloop voor de komende jaren. Over de periode 2021-2028 is de gemiddelde verlaging van de energiebelasting 3% per jaar, naar onze mening een overzichtelijk verlies van rendement, voor een gekend risico.

Vooruitkijken

Daarmee kunt u zelf vooruitkijken wat de te verwachten opbrengsten zijn.

Een certificaat op de Groene Hoven (ZoD) brengt 250kWh per jaar op en op het Roburdak ZoR) 300kWh. Uiteraard is de werkelijke opbrengst afhankelijk van de zoninstraling en kan dus afwijken van de hier veronderstelde 250 en 300kWh. Om de restitutie energiebelasting voor de komende jaren te berekenen gaat u als volgt te werk:

 • Zon op DGH:
  (aantal certificaten) * 250kWh * (het bedrag in de laatste kolom voor het betreffende jaar)
 • Zon op Robur:
  (aantal certificaten) * 300kWh * (het bedrag in de laatste kolom voor het betreffende jaar)

Tot zover het geld, ondertussen blijven onze installaties natuurlijk elektriciteit oogsten uit de zon en zo dragen we bij aan duurzame opwekking en de energietransitie!

Opbrengsten april 2020

Ook april 2020 was een zonnige maand met een uitstekende maandopbrengst voor beide installaties.

Zon op De Groene Hoven
De opbrengst in april 2020 is 5.370 kWh, een stuk meer dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen (5.086 kWh). De kabelverliezen van januari t/m april 2020 zijn 2,7%.

De te verwachten totale jaaropbrengst voor 2020 is 37.025 kWh. Per certificaat is het 264,461 kWh respectievelijk € 31,26.

Zon op Robur

De opbrengst in april 2020 is 9.162 kWh; zoals we vaker zien minder dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen (9.662 kWh). Door een kleine storing, uitval van een omvormer op 29 april, is dit circa 150 kWh lager dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen. De kabelverliezen van januari tot met met april zijn 3,5%.

De te verwachten totale jaaropbrengst voor 2020 is 68.560 kWh. Per certificaat is het 300,703 kWh respectievelijk € 35,55


Vergelijking Zon op Robur / Zon op De Groene Hoven
In verhouding is de opbrengst van Zon op Robur vanaf de start op 3 mei 2019, een jaar geleden!, 5.244 kWh minder dan verwacht op basis van het regressiemodel van Zon op DGH.
In juni en juli 2019 was er circa 2.325 kWh opbrengstverlies door de defecte omvormer. Na aftrek hiervan blijft circa 2.919 kWh over; circa 4,2% van het verschil, t.o.v. Zon op DGH, tussen beide daken.

Dit verschil kan worden verklaard door verschil in locatie, de andere hellingshoek van het tribunedak, een lichte schaduwwerking aan de oostzijde van het tribunedak, de storing bij Zon op Robur op 29 april 2020 en onnauwkeurigheid van het regressiemodel

Team coöperatieleden K&N wint Energiewedstrijd “Ontwerp samen je eigen energiecentrale”!

Zoals u eerder heeft kunnen lezen hebben we deelgenomen aan de Energiewedstrijd van de gemeente Apeldoorn. En met succes: ons team, bestaande uit leden en bestuursleden van de Coöperatie Zon op K&N, heeft de eerste prijs gewonnen! Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000 voor de uitvoering plus twee workshops om onze ideeën verder uit te werken.

De opgave van de Energiewedstrijd was om voor en mét de bewoners een ontwerp te maken voor een virtuele energiecentrale en dat ook uit te voeren. Het doel hiervan is om duurzaam energiegebruik en -opwekking aan elkaar te koppelen en te bevorderen.

De wedstrijd is opgezet naar een voorbeeld uit Loenen, waar een vergelijkbare energiecentrale al een poosje loopt (kijk op www.loenenenergie.nl). Ook ons ontwerp is sterk regionaal gericht.

De volgende stap is de uitwerking van het ontwerp. Daarbij hebben we jullie nodig! We willen dit samen met de leden van de Coöperatie en andere buurtbewoners tot een succes maken. Daarom nodigen we u van harte uit om met ons mee te doen:

 • 7 mei 2020: de eerste stap is een presentatie van het ontwerp door het K&N-team via een zoommeeting om 19.30 uur. U kunt meedoen via de link die u binnenkort ontvangt;
 • 11 of 12 mei: een workshop van de gemeente voor de drie prijswinnaars voor het in beeld brengen van de benodigde acties, die voortvloeien uit de ontwerpen;
 • Rond 23 mei: een aparte sessie per team met ruimte voor vragen en specifieke problemen;
 • Aan de zoommeeting en beide workshops van de gemeente, die op elkaar aansluiten, kunnen álle leden van de Coöperatie deelnemen.

Wij willen graag ons enthousiasme met u delen. Wilt u deelnemen aan één of meerdere activiteiten of meer informatie, stuur dan een mail naar zonopken@gmail.com.

Als het enigszins mogelijk is, zouden we graag eind juni een ALV houden om elkaar “life “ te ontmoeten en uitgebreid van gedachten te wisselen. De tijd zal leren of dat mogelijk is. 

Meer informatie kunt u lezen via deze links: een korte versie van het ontwerp, het ontwerp “KEN Onze Energie” (spreek uit Ken onze energie), Prijsuitreiking Energiewedstrijd en het Juryrapport.

 

 

Teruggave energie belasting 2019

2019 ligt al weer even achter ons. Op basis van uw deelname (certificaten) in Zon op Robur en/of Zon op De Groene Hoven mag u restitutie energiebelasting verwachten. Doorgaans sturen de leveranciers in deze tijd de creditnota en crediteren het bedrag naar uw rekeningnummer dat bij de leverancier bekend is.
Let op: de meeste leveranciers nemen de restitutie niet op in de jaarafrekening. De energierekening loopt meestal van voorjaar-voorjaar, terwijl de restitutie energiebelasting over een kalenderjaar gaat!

Hieronder lichten we een en ander toe en kunt u bepalen hoeveel restitutie u over 2019 tegemoet kunt zien.

Hoe zit het ook al weer?

De regeling verlaagd tarief biedt de mogelijkheid om de energiebelasting terug te krijgen. Die belasting betaalt u over de inkoop van elektriciteit in uw huishouden per kWh. Door uw deelname in één Postcoderoosproject wordt een evenredig deel van de opwekking aan de deelnemer toegerekend. U krijgt restitutie van energiebelasting op basis van uw evenredige deel.

Best ingewikkeld, aan de hand van een voorbeeld blijkt het niet zo moeilijk. Stel een installatie wekte in 2019 10.000 kWh op en er zijn 50 certificaten uitgegeven. Per certificaat wordt dus 200 kWh toegewezen. Een deelnemer met 5 certificaten krijgt 1000 kWh toegewezen. Dus over 1000 kWh die de deelnemer thuis heeft ingekocht in 2019 wordt de energiebelasting gerestitueerd. Het tarief energiebelasting over 2019 was €0,1193/kWh. Zodoende krijgt de deelnemer in dit voorbeeld (1000kWh*€0,1193 =) €119,30 retour. De verrekening vindt plaats via de energieleverancier.

Nu de echte sommetjes van onze projecten:

De Groene Hoven

De installatie op de Groene Hoven heeft in 2019 35.858 kWh teruggeleverd. Per certificaat (er zijn er 140 uitgegeven) is dat 256,1 kWh. Het energiebelastingstarief elektriciteit kleinverbruik was € 0,1193/kWh. Zodoende zal de restitutie over 2019 voor Zon op de Groene Hoven ruim € 30 per certificaat zijn.

Robur

De installatie op de Robur daken heeft in de periode begin mei t/m 31 december 2019 45.939 kWh teruggeleverd. Per certificaat (er zijn er 228 uitgegeven) is dat 201,4 kWh. Het energiebelastingstarief elektriciteit kleinverbruik was € 0,1193/kWh. Zodoende zal de restitutie over 2019 voor Zon op Robur ruim € 24 per certificaat zijn.

Bereken uw eigen verwachte teruggave

Als u het bedrag per certificaat vermenigvuldigt met het aantal certificaten waarmee u deelneemt in een of beide projecten, dan weet u welke creditering u mag verwachten. 

Let wel: restitutie energiebelasting kan alleen maar over betaalde belasting. Dus als uw evenredig deel (in kWh) groter is dan uw inkoop thuis, dan is uw recht niet groter dan de betaalde energiebelasting over uw inkoop thuis. In Nederland wordt nu eenmaal niet betaalde belasting niet terugbetaald …

Afbouw Salderingregeling vanaf 2023

Op 30 maart jl. heeft Minister Wiebes het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt.  Deze maatregelen zijn van toepassing op Zonnepanelen op eigen dak en achter de eigen elektriciteitsmeter. De afbouw van deze regeling heeft dus géén invloed op onze projecten “Zon op de Groene Hoven” en “Zon op Robur”. Deze vallen onder de ‘regeling verlaagd tarief’ of postcoderoos regeling.

Voor eigenaren van zonnepanelen op eigen dak geldt een reductie vanaf 2023 (red. : inmiddels aangepast: vanaf 2025. Zie artikel juli 2022) naar waarbij ieder jaar 9 procent minder gesaldeerd kan worden. Vanaf 2031 (red.  : geldt nog steeds) kan er  niet meer gesaldeerd worden en is de regeling dus ten einde.

Het door minister Wiebes gemaakte wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Nadat zij hun advies hebben uitgebracht, wordt het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd ter behandeling. Minister Wiebes verwacht dat dit nog voor het zomerreces zal gebeuren.

De verwachting is echter wel dat de implementatie van de nieuwe salderingregeling lastig wordt.

Wij postcoderoos coöperanten staat ook nog een verandering van de regeling verlaagd tarief te wachten, daar wachten we dus nog op.

meer informatie?
Lees het artikel in solarmagazine of wat onze collega’s van EnergieSamen er van vinden.

Opbrengsten maart 2020

Hopelijk gaat het goed met u en uw dierbaren. In de periode dat Corona veel van ons vraagt, schijnt de zon volop. Maart 2020 is een topmaand geweest qua zonuren en -opbrengst. De opbrengst in maart van Zon op De Groene Hoven ligt hoger dan de – tot nu toe hoogste – opbrengst in maart 2017.

 

Zon op De Groene Hoven

De opbrengst in maart 2020 was 3.460 kWh, meer dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen (was 2.977 kWh). De kabelverliezen in de eerste drie maanden van 2020 zijn 2,5%.

De te verwachten jaaropbrengst is in totaal 35.267 kWh en per certificaat 252,904 kWh respectievelijk € 29,78.

 

Zon op Robur

De opbrengst in maart 2020 was 5.801 kWh, meer dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen (wa: 5.671 kWh). De kabelverliezen in de eerste 3 maanden van 2020 zijn 3,2%.

De te verwachten jaaropbrengst is in totaal 66.382 kWh en per certificaat  291,151 kWh respectievelijk € 34,42.

Hou u goed en blijf gezond.

Belastingaangifte DGH 2019

Uit verschillende bronnen blijkt dat de waarde van de participaties in Zon op De Groene Hoven – als u minder dan 5% deelneemt – ingevuld dient te worden bij de belastingaangifte in box 3. Voor Zon op Robur is de waarde per 1 januari 2019 € 0,–

De exacte waarde per 1 januari 2019 (en ook per 1 december 2019) staat op de website Zonopken.nl. Bij het inloggen in uw account vindt u het.

Nadere informatie en een toelichting vindt u in de volgende bronnen:

https://www.postcoderoosregeling.nl/blog/deel-1-deelname-pcr-cooperatie-en-belastingaangifte/

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/belastingaangifte-en-je-zonnepanelen

https://www.leco-energie.nl/media/LECO.memorandumzonnedaken.pdf

Succes!

Burgers als breekijzer voor energietransitie?

Een gesprek met Siward Zomer over energiecoöperaties, succes en lessen voor de transitie. Wellicht leuk om te luisteren op Studio Energie . Afl. 82: Siward Zomer (Energie Samen) 

Nederland telt zo’n 600 burgerinitiatieven voor duurzame energie. Hun knuffelgehalte is hoog, hun resultaten opvallend. Met de afspraken in het Klimaatakkoord over lokaal eigendom en de aanstaande warmtetransitie, staan coöperaties op de drempel van een nieuwe fase. Kunnen burgers hét breekijzer van de transitie worden, vraag ik Siward Zomer, coöperatief directeur bij brancheorganisatie Energie Samen. En zo ja, wat is daar dan voor nodig?

https://soundcloud.com/studio-energie/afl-82-siward-zomer-energie-samen-over-energiecooperaties-succes-en-de-lessen-voor-de-transitie#t=19:10